Chính sách này hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện…